Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ

Bộ Tài chính dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Dự thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý giảm sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận (GCN) hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí, tổ chức thu phí, lệ phí, các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí.

Dự thảo thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí, tại Mục I Biểu phí, lệ phí. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 220 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ cho tổ chức đăng ký, lệ phí 10 triệu đồng/giấy.

Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư là những nghiệp vụ chính được cấp phép. Nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ là dịch vụ bổ sung, cung cấp thêm mà công ty quản lý quỹ cung cấp cho khách hàng.

Để giảm chi phí cho doanh nghiệp, dự thảo đề xuất sửa Điểm 14 Biểu mức thu phí, lệ phí như sau: Lệ phí cấp GCN đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ là 5 triệu đồng/giấy.

Bổ sung quy định thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm
Bổ sung quy định thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, tại Điểm a Khoản 1 Điều 56 Luật Chứng khoán 2019 quy định: “a) Thành viên bù trừ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được UBCKNN cấp GCN đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ”.

Từ nội dung trên, dự thảo thông tư sửa đổi Điểm 19 Biểu mức thu phí, lệ phí như sau: Lệ phí cấp GCN đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán/chứng khoán phái sinh là 2 triệu đồng/giấy.

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán

Dự thảo bổ sung thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm. Mức thu xây dựng dựa trên nguyên tắc tương đồng cách tính và mức thu phí giám sát từ hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở. Mức thu đảm bảo công tác quản lý giám sát thị trường chứng khoán phái sinh của UBCKNN đồng thời tạo động lực để thị trường chứng khoán phái sinh phát triển. Trên cơ sở đó, mức thu phí tại dự thảo thông tư quy định:

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD): 10% doanh thu giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ (tương ứng với phương thức tính phí giám sát của thị trường chứng khoán cơ sở đối với VSD).

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với sở giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Mức thu phí giám sát chứng quyền có bảo đảm là 0,009% giá trị giao dịch (bằng mức thu phí giám sát đối với cổ phiếu).

Đồng thời, dự thảo thông tư bổ sung quy định thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán như sau:

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm, mức thu bằng 0,001% giá trị thanh toán bù trừ ròng giao dịch chứng khoán của ngân hàng thanh toán.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, mức thu bằng 0,0001% giá trị thanh toán bù trừ ròng giao dịch chứng khoán của ngân hàng thanh toán.

Về quản lý và sử dụng phí, trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn thu phí và tình hình thực hiện cơ chế tài chính giai đoạn vừa qua, dự thảo thông tư quy định: Điều chỉnh giảm tỷ lệ để lại từ 95% xuống 70% và tỷ lệ nộp NSNN tăng từ 5% lên 30%. Tỷ lệ này đã tính toán đảm bảo chi tự chủ cho hoạt động của UBCKNN.