Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố 7 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm, bao gồm: 5 chế độ báo cáo mới; 4 chế độ báo cáo được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, theo danh mục báo cáo định kỳ sẽ bao gồm báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước (Báo cáo chi tiết về tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải sản); và báo cáo của tổ chức, cá nhân gửi cơ quan quản lý nhà nước: Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm: mẫu số 1-PTBH; báo cáo danh sách cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm năm: mẫu số 2 – PTBH; báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới: mẫu số 3 – PTBH; báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm: mẫu số 4 – PTBH.

Đối với chế độ báo cáo được sửa đổi bổ sung gồm: Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên tháng và năm; báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ: Báo cáo tự đánh giá, xếp loại của doanh nghiệp bảo hiểm; báo cáo tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm (định kỳ quý).

Cùng với đó, Quyết định cũng quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo định kỳ, như: Tên báo cáo; đối tượng thực hiện báo cáo; tần suất thực hiện báo cáo; văn bản quy định chế độ báo cáo. Chẳng hạn như đối với báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm, thì: Đối tượng thực hiện báo cáo là doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính; tần suất thực hiện báo cáo là 01 lần/năm; văn bản quy định chế độ báo cáo là Thông tư số 89/2020/TT-BTC.

Xem chi tiết Quyết định 355/QĐ-BTC tại đây.

Duy Thái