Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số Bộ Tài chính giữ vững tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính Bộ Tài chính: Cải cách hành chính đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt trong cải cách hiện đại hóa

Mục tiêu chung của Đề án là: Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công chức số, công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền Tài chính số.

Bộ Tài chính phấn đấu giảm thời gian xử lý 1 hồ sơ xuống còn tối thiểu 30 phút
Nhiều thủ tục của Bộ Tài chính thực hiện qua mạng, giảm thời gian, tiền bạc cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Tại Đề án này cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể đối với người dân, doanh nghiệp, như: được định danh số thống nhất trên môi trường điện tử trong các hoạt động giao tiếp với Bộ Tài chính trên cơ sở mã số định danh của cá nhân, doanh nghiệp; được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo nhiều phương thức cá thể hóa phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng thực hiện.

Ngoài ra, người dân và doanh nghiệp không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra, xác nhận hoặc cung cấp lại hồ sơ, giấy tờ, thông tin, kết quả giải quyết đã được số hóa theo quy định. Đồng thời, được trả và công nhận tính pháp lý của kết quả giải quyết TTHC ký số trong tất cả các giao dịch với Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính; được giám sát, đánh giá, phản hồi trực tuyến quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của các cơ quan nhà nước.

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, việc số hóa, xây dựng, duy trì, phát triển các cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xác định giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025./.

Đề án là giải pháp nhằm cụ thể hóa Chiến lược về chuyển đổi số

Đề án đổi mới việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính được xây dựng và tổ chức thực hiện sẽ là một giải pháp nhằm cụ thể hóa chiến lược, giải pháp, nhiệm vụ về thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ, tạo cơ sở hình thành công chức điện tử, công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử, thúc đẩy thực hiện thành công việc xây dựng nền Tài chính số, góp phần triển khai hiệu quả Chiến lược Tài chính đến năm 2030.