Tọa đàm này được thực hiện khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, do nội dung thông tư ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, nên cơ quan này tổ chức tọa đàm để tham gia góp ý đối với dự thảo thông tư trên.

Những nội dung trao đổi hướng đến một số vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị cơ quan soạn thảo ban hành thông tư phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động ngân hàng.

Thành phần tham dự trực tiếp gồm có Tổng Thư ký và lãnh đạo một số ban liên quan của Hiệp hội Ngân hàng.

Thành phần tham dự trực tuyến (qua ứng dụng Microsoft Teams) gồm đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Thành phần dự trực tuyến còn có các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thành viên Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng.

Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng ngân hàng được ban hành từ năm 2018.

Theo quy định tại thông tư này, hệ thống tiêu chí được sử dụng để xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: vốn, chất lượng tài sản, quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản, mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường …

Số liệu được sử dụng để tính điểm xếp hạng là số liệu riêng lẻ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm công ty con, công ty liên kết). Số liệu lấy tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm của ngân hàng, ngoại trừ các chỉ tiêu được tính bình quân./.

Chí Tín