TT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là hội nghị với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức kể từ sau khi Quốc hội tiến hành kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp 11. Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến, đóng góp, hiến kế của các đại biểu chuyên trách ở Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu chuyên trách ở Trung ương đã tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm về đổi mới tổ chức của Quốc hội, đổi mới các mặt hoạt động của Quốc hội; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội;…. từ đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và đánh giá cao ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương. Sau Hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực sẽ làm việc với từng cơ quan của Quốc để tiếp tục bàn kỹ, sâu hơn về những việc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung thực hiện. Tới đây, Quốc hội cũng sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, có đề án cụ thể trong từng lĩnh vực, xác định rõ cơ quan nào chủ trì, sản phẩm là gì, thời gian thực hiện, huy động các nguồn lực, nhất là tài nguyên chất xám của các chuyên gia, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các trường đại học và đặc biệt là đội ngũ các đại biểu Quốc hội chuyên trách qua các nhiệm kỳ...

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đề xuất của các đại biểu về việc Quốc hội cần tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương lập pháp; các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội cần chủ động hơn nữa để dẫn dắt công tác lập pháp. Trong giám sát, phải gắn được trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, cá thể hóa trách nhiệm; tăng cường chất vấn tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình tại các cơ quan của Quốc hội. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy bên trong của Quốc hội hợp lý hơn; làm rõ hơn mối quan hệ giữa cơ quan quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự, hoàn thiện chế độ chính sách cho đại biểu Quốc hội, hỗ trợ tốt hơn để đại biểu thực hiện trọng trách của mình.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, một số đề nghị của các đại biểu có thể xử lý được ngay. Ví dụ, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội không ban hành một Nghị quyết về chương trình lập pháp 5 năm nhưng để bảo đảm tính chủ động thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Đảng đoàn Quốc hội có thể xác định các định hướng lớn về công tác lập pháp trong cả nhiệm kỳ, sau đó cụ thể hóa thành các chương trình lập pháp hàng năm...

Nhấn mạnh đổi mới của Quốc hội là quá trình liên tục, không ngừng nghỉ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với tâm huyết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú tại các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương dù tái cử hay chuyển sang nhiệm vụ khác sẽ luôn quan tâm, đóng góp cho hoạt động của Quốc hội./.

Dương An