Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của VNA vào điện kiểm soát và cổ phiếu ITC vào diện chứng khoán bị cảnh cáo kể từ ngày 7/4/2014.

Cụ thể, cổ phiếu của VNA bị đưa vào diện chứng khoán bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2012 là -28,29 tỷ đồng và năm 2013 là – 107,89 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và năm 2013.

Cổ phiếu VNA sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 7/4/2014. Căn cứ giải trình của Công ty, HSX sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát. Hiện tại, cổ phiếu VNA có giá trên thị trường là 3.700 đồng.

Đối với cổ phiếu ITC bị đưa vào diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -297,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -239,87 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của ITC hiện tại là 10.200 đồng./.

Hồng Quyên