dutru

Nâng cap hơn nữa đời sống của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức luôn là mối trăn trở của lãnh đạo ngành DTQG; Ảnh: Chi Linh

Theo đó, công chức và viên chức làm công tác dự trữ quốc gia trong biên chế tại các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi, cứ mỗi năm được tính thêm 1%. Cụ thể đó là các đối tượng có điều kiện sau:

Đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), có thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội tại Cục Dự trữ vật tư Nhà nước thuộc Bộ Vật tư, Cục Dự trữ lương thực thuộc Bộ Lương thực và Thực phẩm, Cục Quản lý dự trữ vật tư thuộc Bộ Nội thương trước ngày 18/02/1984;

Có thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội tại Cục Quản lý dự trữ vật tư nhà nước trong khoảng thời gian kể từ ngày 18/02/1984 đến trước ngày 08/09/1988;

Có thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội tại Cục Dự trữ quốc gia trong khoảng thời gian kể từ ngày 08/09/1988 đến trước ngày 20/08/2009, hoặc có thời gian làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội tại Tổng cục DTNN kể từ ngày 20/08/2009 trở đi và đủ 5 năm (60 tháng).

Cũng theo thông tư này, mức phụ cấp ưu đãi bằng 25% được áp dụng đối với công chức trực tiếp làm nhiệm vụ dự trữ quốc gia tại các Chi cục DTNN, văn phòng Cục DTNN khu vực thuộc Tổng cục DTNN đã được xếp lương theo các ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia;

Đối với các công chức còn lại (trực tiếp làm việc tại các Chi cục DTNN...) và người trực tiếp làm công tác dự trữ quốc gia tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, mức phụ cấp ưu đãi được áp dụng bằng 15%...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2014. Các chế độ phụ cấp nêu trên được tính hưởng kể từ ngày 01/11/2013.

Chi Linh