Tại thời điểm ngày 1/10/2013, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là hơn 14,81 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản là 14,81 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần là 1.481.000 cổ phần. Trong đó, Công ty sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 1.43.200 cổ phần (tương đương với 94,7% vốn điều lệ sau cổ phần hóa).

Công ty Vận tải và Chế biên Lâm sản một trong những công ty con của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Xí nghiệp Vận tải với Xí nghiệp Vận tải và Chế biến Lâm sản thuộc Công ty Giấy Bãi Bằng.

Công ty Vận tải và Chế biến Lâm sản tập trung vào hoạt động chính gồm kinh doanh vận tải, sửa chữa cơ khí và buôn bán lâm sản (giấy, dăm gỗ),… Trong đó, năm 2011 và năm 2012, hai dịch vụ này đem lại doanh thu chính cho Công ty với tỷ trọng xấp xỉ 41%-47%. Đến năm 2013, hoạt động bán lâm sản trở thành hoạt động chính, chiếm 71,24% tỷ trọng tổng doanh thu do Công ty chuyển hướng sang lĩnh vực gia công giấy cho Tông Công ty, tập trung sản xuất chế biến dăm gỗ.

Về kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây, năm 2011 lợi nhuận sau thuế đạt 8 triệu đồng và tỷ lệ ROE đạt 0,06%; đến năm 2012 lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ ROE không được khả quan với số lợi nhuận lỗ 439,4 triệu đồng; năm 2013 có sự phục hồi về kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 triệu đồng và tỷ lệ ROE đạt 0,07%./.

Duy Thái