THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Tên gói thầu: Mua sắm các thiết bị văn phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp năm 2015 và nguồn kinh phí CBL, GLTM được trích để lại đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 29/7/2015 đến trước 14h ngày 5/8/2015.

- Địa chỉ phát hành: tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An; số 398 Quốc lộ 1, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại: 072.3525807 / Fax: 072. 3829888.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 VNĐ

- Bảo lãnh dự thầu: 5.550.000 VNĐ bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng, (Tổ chức Tín dụng) hoặc bằng tiền mặt và phải được gửi đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14h ngày 5/8/2015, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An, số 398 Quốc lộ 1, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An./.

PV