Cục Thuế Bắc Giang ký kết quy chế phối hợp kiểm soát nghĩa vụ tài chính về đất đai
Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Văn Vĩnh

Cục Thuế Bắc Giang cho biết, nguyên tắc phối hợp được thực hiện dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan và các đơn vị trực thuộc; sử dụng hồ sơ điện tử và chữ ký số trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên; ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác, cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Theo đó, việc xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện thông qua hình thức luân chuyển thông tin bằng dữ liệu điện tử, tập tin điện tử có gắn chữ ký số.

Quy chế cũng đưa ra các quy định cụ thể về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, trình tự trao đổi thông tin, xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính và việc thực hiện xử lý các sai sót dữ liệu.

Việc 2 cơ quan thực hiện quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với cơ quan thuế; giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số./.