A. Thông tin chung

1. Tên bên mời chào hàng: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: 0253775101; Fax: 0253870146

2. Tên dự án: Trang bị Đồ gỗ nội thất Văn phòng Cục thuế tỉnh Lạng Sơn.

3. Tên chủ đầu tư: Cục thuế Tỉnh Lạng Sơn.

4. Tên gói thầu đăng ký mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt Đồ gỗ nội thất Văn phòng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

5.Giá gói thầu: 380.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu

1 - Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn.

2 - Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Đồ gỗ nội thất Văn phòng Cục thuế tỉnh Lạng Sơn.

3 - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

5 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

6 - Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2013 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2013 (trong giờ hành chính).

7 - Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn, Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Điện thoại: 0253775101; Fax: 0253870146.

8 - Thời gian nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2013 tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn, Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

9 - Thời gian đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 17/9/2013.

10 - Thời gian mở thầu: 8 giờ 00 phút ngày 12/9/2013.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đã ký
Nông Ngọc Đàm