THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

2. Tên gói thầu: Lắp đặt đồ gỗ nội thất

3. Tên dự án: Lắp đặt đồ gỗ nội thất

4. Nguồn vốn: NSNN

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

6. Thời gian bán HSMT từ 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2014 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 02 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ- Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Số 42, đường Nguyễn Trãi, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại 0211.3841954; fax 0211.3861173;

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng Việt Nam)

8. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Trãi, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 02 năm 2014

10. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn)

11. HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 02 năm 2014 tại hội trường Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T