Theo đó, VAMC chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được phép hoạt động.

Chế độ này bố trí tài khoản thành 10 loại gồm: Tiền và các khoản tương đương tiền, hoạt động mua, bán và xử lý nợ; Tài sản cố định, các khoản đầu tư và tài sản có khác; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu; Chi phí sản xuất, kinh doanh; Thu nhập khác; Chi phí khác; Xác định kết quả kinh doanh; Tài sản ngoài bảng.

Hệ thống tài khoản kế toán là cơ sở để VAMC hạch toán các nghiệp vụ kinh tế theo quy định hiện hành và phù hợp với thực tế hoạt động của VAMC: Hoạt động mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt, mua bán nợ bằng nguồn vốn không phải trái phiếu đặc biệt, hoạt động cung cấp tài chính...

Thông tư cũng nêu rõ, báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động và các luồng tiền của VAMC đáp ứng yêu cầu quản lý của VAMC, cơ quan nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của VAMC về: tài sản; nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; doanh thu, thu nhập khác, chi phí hoạt động nghiệp vụ và chi phí khác; lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; tài sản khác có liên quan đến VAMC; các luồng tiền.

Ngoài các thông tin trên, VAMC phải cung cấp các thông tin khác trong "Bản thuyết minh báo cáo tài chính" nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, VAMC áp dụng chế độ chứng từ và chế độ sổ kế toán theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi bổ sung Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Việc xác định thời hạn và thời điểm lưu trữ tài liệu kế toán, VAMC thực hiện theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/2/2015./.

Theo VGP