Tại Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “Năm 2011, ngân sách trung ương (NSTW) hỗ trợ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 300 tỷ đồng; từ năm 2012- 2020, mỗi năm căn cứ vào tình hình cụ thể, NSTW hỗ trợ thêm để tăng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở báo cáo của Quỹ hỗ trợ nông dân, NSTW đã bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân 300 tỷ đồng trong năm 2011 và 100 tỷ đồng trong năm 2013. Riêng năm 2012, nguồn chi sự nghiệp kinh tế NSTW năm 2012 dự kiến bố trí cấp bổ sung vốn điều lệ cho quỹ, tuy nhiên do trong năm không sử dụng nên đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sử dụng để bù giảm hụt thu ngân sách trung ương NSTW năm 2012.

Đối với việc bổ sung vốn năm 2014, do hồ sơ đề nghị cấp vốn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đưa ra tổng số vốn đề nghị cấp cho Quỹ hỗ trợ nông dân; không có báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động của quỹ; không có báo cáo chi tiết cơ sở, căn cứ xây dựng mức vốn đề nghị NSNN cấp cũng như không nêu mục đích sử dụng vốn được NSNN cấp, vì vậy, Bộ Tài chính chưa có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án bố trí vốn NSNN cho quỹ.

Dự toán chi NSTW năm 2014 được Quốc hội phê duyệt cũng không có khoản cấp bổ sung vốn cho quỹ.

Tại Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 về việc giao dự toán NSNN năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức thực hiện đối với nhiệm vụ bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân.

Tuy nhiên, tại dự toán NSNN năm 2015, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đưa ra tổng số vốn đề nghị cấp, không có thuyết minh, giải trình. Vì vậy, để có cơ sở bổ sung vốn điều lệ cho quỹ năm 2015, đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo Quỹ hỗ trợ nông dân báo cáo cụ thể tình hình sử dụng, giải ngân của quỹ, đồng thời làm rõ cơ sở đề xuất nhu cầu bổ sung vốn, cũng như dự kiến sử dụng năm 2015.

Ngoài ra, đối với việc bổ sung vốn dài hạn từ năm 2016 đến năm 2020, đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện rà soát nhu cầu vốn gửi Bộ Tài chính, để phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./.

Mai Lâm