Thông tư 69/2023/TT-BTC (Thông tư 69) đã sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 57/2021/TT-BTC (Thông tư 57). Cụ thể, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư 69 quy định, trước ngày 1/7/2025, HOSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155 và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Thông tư 69 cũng sửa đổi điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 4 của Thông tư 57. Cụ thể, trước ngày 1/7/2025, HOSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155) và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, từ ngày 1/7/2025, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155.

Điều chỉnh lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh
Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền.

Thông tư 69 cũng quy định, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội (HNX); đồng thời, cũng chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Thông tư 69 còn sửa đổi điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 3 Điều 4 Thông tư 57. Cụ thể, trước ngày 1/7/2025, HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155 và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên; cũng từ ngày 1/7/2025, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niềm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

“Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HNX hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE; chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HNX hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức” - Thông tư 69 quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư 69 còn sửa đổi khoản 2 Điều 7, Thông tư 57 cụ thể là: “Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 01/7/2025 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HOSE trước ngày 8/7/2025 để HOSE tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật”.

Ngoài ra, Thông tư 69 còn có điều khoản chuyển tiếp, cụ thể là trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết do HOSE tiếp nhận của tổ chức có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết dưới 120 tỷ đồng, nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực, HOSE có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định pháp luật.

Thời hạn chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư 69 có hiệu lực. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2023.

Xem toàn bộ Thông tư 69/2023/TT-BTC tại đây./.