Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam (tại công văn số 734/UBND-VX và công văn số 2356/UBND- VX), hai công dân trú tại Tp Tam Kỳ, Quảng Nam là bà Đặng Thị Chức và bà Lương Thị Kế được đề nghị cộng nối thời gian hưởng BHXH bị tạm dừng, chưa giải quyết chế độ trong giai đoạn đã nêu.

Theo đó, các đối tượng này được trợ cấp 1 lần cho giai đoạn 1991- 1994, theo quy định (Điều 28 Nghị định số 12/CP). Trường hợp chưa hoàn lại số tiền đã nhận theo chế độ hưu trí, mất sức lao động sai quy định, chỉ thanh toán lại chế độ trợ cấp một lần nhưng giảm trừ đối với số tiền đã nhận sai.

Về nguồn xử lý trợ cấp một lần, theo Nghị định số 12/CP, NSTW có trách nhiệm chi trả chế độ BHXH cho các đối tượng đang hưởng BHXH trước 1/1/1995.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam làm rõ số tiền trợ cấp một lần các đối tượng nộp vào BHXH tỉnh, cơ quan, đơn vị hay NSĐP để có căn cứ xử lý.

Ngô Huệ