Bên cạnh quy định mức hưởng theo Nghị Quyết 42/NQ-CP, nhằm đáp ứng tình hình thực tế, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cũng hướng dẫn các nội dung cụ thể trong từng trường hợp đặc biệt, trong đó nêu rõ trường hợp không thuộc diện được hỗ trợ.

Cụ thể, trong nhóm người có công với cách mạng: Người có tên trong danh sách trợ cấp tháng 4/2020 nhưng không thuộc diện hỗ trợ gồm: Người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) đã chết trước ngày 1/4/2020 nhưng chưa kịp báo giảm trong danh sách chi trả tháng 4/2020.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác; người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định.

Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, không thuộc diện đối tượng hỗ trợ.

Người không có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận để hưởng chính sách giảm nghèo năm 2020 (kể cả các trường hợp: trẻ em mới sinh, con dâu mới về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình).

Hộ nghèo, hộ cận nghèo; người là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (trên cơ sở kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019), tính đến ngày 31/12/2019 nhưng chết trước ngày 1/4/2020 (từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2020), cũng không thuộc diện đối tượng hỗ trợ.

Sở LĐ-TB&XH cũng lưu ý, đối tượng thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách trở lên theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia, trường hợp không có nhu cầu nhận hỗ trợ phải có giấy từ chối nhận chính sách hỗ trợ.

Trường hợp vắng mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chưa nhận kinh phí hỗ trợ thì UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách chuyển đến Phòng LĐ-TB&XH. Trên cơ sở đó, Phòng LĐ-TB&XH có giấy mời đối tượng đến nhận hỗ trợ tại trụ sở Phòng LĐ-TB&XH.

Các trường hợp không có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 thuộc diện hỗ trợ, gồm những trường hợp di chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến Hà Nội để nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ tháng 4/2020; những trường hợp có quyết định được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng có thời điểm được hưởng từ tháng 4/2020 trở về trước.

Đối tượng có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 (người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng); người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ chết trong tháng 4/2020 thì được hỗ trợ 1 tháng.

Các trường hợp người có công di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp trong thành phố hoặc đi tỉnh, thành phố khác kể từ ngày hướng dẫn thực hiện hỗ trợ này ban hành thì quận, huyện, thị xã nơi giới thiệu di chuyển giải quyết xong việc hỗ trợ mới làm thủ tục chuyển đi./.

Bùi Tư