UBND TP.Hà Nội vừa có công văn số 2145/UBND-KT yêu cầu tăng cường triển khai kê khai và nộp thuế điện tử.

Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải kê khai, nộp thuế trên địa bàn TP.Hà Nội khoảng 10.180 đơn vị nhưng hầu hết các đơn vị này chưa thực hiện kê khai.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thủ đô được triển khai có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến tới tất cả các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai và nộp thuế.

Tập trung hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử theo đúng quy định tại Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 5/8/2014 của Chính phủ;

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu Cục Thuế TP.Hà Nội tiếp tục tuyên truyền và giải quyết kịp thời những vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện kê khai và nộp thuế./.

H.C