Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại 30/6/2021 HEM có tiền và tương đương tiền 21,7 tỷ đồng, giảm 80% so với đầu năm, đầu tư tài chính ngắn hạn (chứng khoán kinh doanh) tại 30/6/2021 là 27,7 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm. Phải thu ngắn hạn khách hàng tại 30/6/2021 là 261 tỷ đồng giảm 5% so với đầu năm, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 147 tỷ đồng, tương đương đầu năm.

Trong khi đó, hàng tồn kho 174 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm, đầu tư tài chính dài hạn vào công ty liên doanh liên kết 269,3 tỷ đồng, xấp xỉ so với đầu năm nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu nợ của HEM chủ yếu là nợ ngắn hạn (nợ dài hạn chỉ hơn 1 tỷ đồng). Nợ ngắn hạn 149,3 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm, trong đó phải trả người bán ngắn hạn là 39,4 tỷ đồng (giảm 33%), vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 84,4 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm.

Quý II/2021 HEM đạt doanh thu hợp nhất 76,7 tỷ đồng, giảm 41% so với quý II/2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2021 vỏn vẹn 388 triệu đồng, giảm 83% so với quý II/2020 và giảm tới 98% so với 20,5 tỷ đồng của quý II/2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HEM đạt doanh thu hợp nhất 149,1 tỷ đồng, giảm 42% so với 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,1 tỷ đồng, giảm 63% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo tài chính riêng, quý II/2021 HEM đạt doanh thu 69,4 tỷ đồng, giảm 32% so với quý II/2020, lợi nhuận sau thuế quý II/2021 là 2,52 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 HEM đạt doanh thu 135,6 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu hoạt động tài chính 7,4 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ khiến cho lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

HEM đã công bố văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó lý giải nguyên nhân lợi nhuận ở Báo cáo tài chính công ty mẹ tăng là do trong quý II/2020 công ty mẹ thanh lý tài sản không sử dụng, ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Trong khi đó, HEM giải trình lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 giảm chủ yếu là do sự sụt giảm về lợi nhuận của công ty con TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power, công ty này đang trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh./.

Hồng Quyên