Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2024. Theo đó, năm 2024, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu 10.200 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2023, lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%, kế hoạch cổ tức là 30%.

Trong cơ cấu doanh thu, phốt pho vàng dự kiến vẫn là sản phẩm mang lại nguồn thu chính cho DGC, mục tiêu sản lượng 43 ngàn tấn, kế hoạch mang về hơn 4.128 tỷ đồng. Axit photphoric thực phẩm 85% và Axit trích lý (WPA 50%) dự kiến mang về lần lượt gần 2.000 tỷ đồng và hơn 1.000 tỷ đồng. Phân DAP mang lại 560 tỷ đồng và phân MAP mang lại 520 tỷ đồng, Supe lân các loại mang lại 450 tỷ đồng...

Hóa Chất Đức Giang đặt mục tiêu lãi 3.100 tỷ đồng trong năm 2024
Ảnh minh họa

Trong năm 2024, DGC dự kiến trình thông qua kế hoạch xây dựng một số dự án là Tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (giai đoạn 1), vốn đầu tư 500 tỷ đồng; tiếp tục nghiên cứu dự án Alumin, khảo sát để có giấy phép đầu tư; mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại khai trường 25, vốn đầu tư 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, DGC dự tính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc sáp nhập Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hóa chất Đức Giang Lào Cai (công ty con của DGC). Đồng thời, nghiên cứu sáp nhập Công ty CP Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) vào DGC.

Trước đó năm 2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 9.748 tỷ đồng giảm 32,5% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế 3.241 tỷ đồng giảm 46,3%./.