THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính.

- Tên gói thầu: Nâng cấp, mua bản quyền phần mềm tin học của Học viện Tài chính.

- Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSYC: từ 09 giờ ngày 12/2/2015 đến trước 09 giờ ngày 26/2/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397 / fax: 043.9331865.

- Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 09 giờ ngày 26/2/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền 20.000.000 đồng.

+ Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính.

+ Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút ngày 26/2/2015 tại phòng 204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

PV