Trong số 107 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, có 54 mã rơi vào diện cảnh cáo, 35 mã rơi vào diện kiểm soát, 4 mã do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, số còn lại chủ yếu là lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2013 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/6/2013 là số âm.

Ngành khoáng sản, xây dựng là hai lĩnh vực có nhiều cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với 50 mã (chiếm 46,7% danh sách toàn sàn). Trong đó, cổ phiếu "họ" Sông Đà có tới 8 mã chứng khoán thuộc các công ty con và đơn vị liên kết không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do bị rơi vài điện kiểm soát hoặc cảnh cáo.

Giao dịch ký quỹ được quy định trong Thông tư 74/2011/ TT- BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán. Theo quy định tại thông tư này, giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp. Nó được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ.

Dánh sách các công ty chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kỹ quỹ xem tại đây./.

Hồng Quyên