Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế của Cục Thuế Hà Nội với nội dung hướng dẫn áp dụng dựa vào các quy định pháp luật hiện hành, có giá trị hiệu lực trên phạm vi toàn quốc nên người thực hiện quyết toán thuế trên toàn quốc có thể tham khảo để thực hiện.

Theo đó, văn bản tập trung hướng dẫn cụ thể về: Đối tượng phải thực hiện và không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN; trường hợp cá nhân nào được ủy quyền hoặc không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN; hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế bình quân tháng; hướng dẫn xác định các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc…

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội có những lưu ý về một số nội dung như: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại 1 đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được người sử dụng lao động khấu trừ tại nguồn 10%, nếu không có yêu cầu thì không quyết toán với phần này.

Cục Thuế Hà Nội cũng lưu ý: Tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức trả thu nhập trừ trường hợp các doanh nghiệp trong năm có chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh.

Hay việc cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế, thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

Đức Minh