Theo đó, việc lập dự toán kinh phí ngân sách chi nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ ( KH&CN) thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 60/2003/NĐ-CP và các quy định hiện hành. Thông tư cũng nêu rõ, căn cứ lập dự toán kinh phí NSNN hỗ trợ gồm: danh mục và nội dung nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do tổ chức KH&CN xây dựng, được cơ quan chủ quản phê duyệt đặt hàng, giao nhiệm vụ; số lượng người, thời gian,… tham gia thực hiện nhiệm vụ; các định mức kinh tế, kỹ thuật do bộ, ngành quản lý chuyên ngành, lĩnh vực ban hành và các quy định hiện hành; quy định về phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác của các tổ chức KH&CN. Về yêu cầu lập dự toán: Hàng năm, căn cứ vào quy trình và thời hạn lập dự toán NSNN theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này; căn cứ vào chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, các tổ chức KH&CN có trách nhiệm: Xây dựng dự toán thu, chi của đơn vị; xác định chênh lệch giữa dự toán thu và dự toán chi, kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ; tổng hợp dự toán thu, chi...trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cũng theo Thông tư, sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách, các cơ quan quản lý trung ương và địa phương, các đơn vị dự toán cấp 1 tiến hành phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các tổ chức KH&CN trực thuộc (trong đó bao gồm cả kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được phân bổ chi tiết theo từng nhiệm vụ) sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quan tài chính cùng cấp. Cuối năm các tổ chức KH&CN tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng vào quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/1/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước và ngân sách các cấp hỗ trợ và các quy định hiện hành./.

Phương Quyên