Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.895 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,60-5,30%/năm. Kết quả, huy động được 345 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 4,80%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.500 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,04-6,55%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,19%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 950 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,79-7,25%/năm. Kết quả, huy động được 900 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,05%/năm, cao hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/10/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 180.414,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.

D.T