PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 01, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733874471 -Fax: 0733875205

2. Tên dự án: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 50/QĐ-KBTG ngày 09/4/2015 do ông Nguyễn Văn Xuyên, chức vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang ký.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 150.000.000 đồng:

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Máy điều hòa treo

150.000.000 đ

Quỹ phát triển hoạt động ngành năm 2015 (KBNN cấp)

Chào hàng cạnh tranh trong nước (rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II/2015

Trọn gói

20 ngày

Tổng giá các gói thầu

150.000.000 đồng

Tiền Giang, ngày 9 tháng 4 năm 2015
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Xuyên

PV