THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang

- Địa chỉ: số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0733874471 - Fax: 0733875205

2. Tên dự án: Kế hoạch sử dụng quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2014

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 185/QĐ-KBTG ngày 22/9/2014 do ông Nguyễn Văn Xuyên, chức vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiền Giang ký.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 4.707.937.000 đồng:

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua máy quay Camera, máy ảnh, máy ghi âm

112.090.000đ

Quỹ phát triển hoạt động ngành

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 9+10 /2014

Trọn gói

Tháng 9+10 /2014

Tổng giá các gói thầu

112.090.000 đồng

PV