THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước An Giang.

2. Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp.

3. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tịnh Biên, An Giang.

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển Ngành.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

6. Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ 00, ngày 5 tháng 5 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2014.

Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước An Giang, địa chỉ số 2 Nguyễn Đăng Sơn, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại 0761.3 859005 - 0761.3 852944 - 076.3.954168 - Fax: 0761.3 852541.

(Do HSMT có khối lượng lớn, các đơn vị có nhu cầu mua HSMT cần đăng ký với KBNN An Giang trước 02 ngày để chuẩn bị in ấn phát hành).

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)

8. Địa chỉ nhận HSDT: Số 2- Đường Nguyễn Đăng Sơn, phường Mỹ Bình – TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

9. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2014.

10. Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, 00 (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 5 năm 2014, tại Kho bạc Nhà nước An Giang, số 2 - Đường Nguyễn Đăng Sơn, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Kho bạc Nhà nước An Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T