THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 8h ngày 29/7/2015 đến trước 8h ngày 10/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0553.819.868 / Fax: 0553.822.778

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ

- Địa chỉ nhận HSDT: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 10/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VNĐ, hình thức bảo đảm: tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8h30 ngày 10/8/2015, tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi./.

PV