THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

- Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Trần Đề, Sóc Trăng.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 8h ngày 16/7/2015 đến trước 15h ngày 27/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính Quản trị, Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng, số 1 Trương Công Định, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 VNĐ

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Quản trị, Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng, số 1 Trương Công Định, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Thời điểm đóng thầu: 15h ngày 27/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 166.000.000 VNĐ bằng tiền mặt, hoặc bảo đảm dự thầu của Ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 15h ngày 27/7/2015, tại hội trường Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng, số 1 Trương Công Định, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng./.

PV