Tại công văn, ngoài việc yêu cầu các đơn vị KBNN tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác và các chỉ tiêu giao, KBNN đã đặc biệt lưu ý các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Thực hiện tốt công tác quản lý thu; kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định, thuận lợi cho đơn vị giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như chính quyền địa phương; tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào không rõ lý do.

Kho bạc Nhà nước: Tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ thanh toán không rõ lý do
KBNN thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định. Ảnh: H.T

Theo sát diễn biến tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách nhà nước; đảm bảo khả năng thanh toán chi trả của các đơn vị giao dịch với KBNN tại mọi thời điểm.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí theo kế hoạch, dự toán đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản được giao; Chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt công tác khoá sổ quyết toán cuối năm.

Trong 10 tháng vừa qua, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, KBNN đã cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành; công tác kiểm tra nội bộ; công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ cuối năm: đánh giá xếp loại công chức, đánh giá tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; giữ nghiêm kỷ cương và kỷ luật trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư...

Theo báo cáo từ KBNN, trong 10 tháng vừa qua, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, KBNN đã cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước.

Các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, KBNN đã tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; không gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch.

KBNN cũng thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo việc tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định.