A. Thông tin chung:

1. Tên bên mời chào hàng: Kho bạc Nhà nước Yên Bái.

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0293892938 – 0293892572

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng

1. Tên bên mời chào hàng: Kho bạc Nhà nước Yên Bái.

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành, KBNN cấp.

4. Giá gói thầu: 311.500.000 đồng

(Ba trăm mười một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ ngày 01.4.2014 đến trước 9 giờ ngày 07.4.2014 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Hành chính quản trị thuộc KBNN Yên Bái, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

8. Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Trước 9 giờ ngày 07.4.2014, tại Phòng Hành chính quản trị thuộc KBNN Yên Bái, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

9. Thời gian đóng thầu: 9 giờ ngày 07.4.2014

10. Thời gian mở thầu: 9 giờ 15’ ngày 07.4.2014.

Kho bạc Nhà nước Yên Bái trân trọng thông báo!

Đ.T