Cụ thể theo Tổng cục Thuế , tại Điều 13, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định, cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Song song với đó, tại khoản 8a, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định, bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế kết luận việc bán tài sản đảm bảo tiền vay do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

N.P