Theo dự kiến, KIDO sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/6 tới theo hình thức trực tuyến.

Theo dự thảo tờ trình của Hội đồng quản trị, doanh thu thuần của tập đoàn năm 2022 đạt 12.535 tỷ đồng, hoàn thành 89,5% kế hoạch năm, tăng 19,4% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 511 tỷ đồng, hoàn thành 56,7% kế hoạch.

KIDO đề xuất nhiều giao dịch nội bộ trong năm 2023
KIDO đề xuất nhiều giao dịch nội bộ trong năm 2023. Ảnh: T.L
Thanh tra, kiểm tra thuế tại 18 doanh nghiệp có giao dịch liên kết Câu chuyện về những “góc khuất” sau các giao dịch liên kết

Hội đồng quản trị cũng dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần dự kiến 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 dự kiến 6% trên mệnh giá cổ phần.

KIDO cũng dự kiến sẽ thực hiện các giao dịch mua bán giữa tập đoàn và các công ty thành viên, bao gồm các công ty như Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Tổng Công ty Dầu thực vật Việt Nam (và các công ty liên kết của công ty này), Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO, Công ty TNHH KIDO - Nhà Bè…

Các giao dịch bao gồm giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ… Nội dung các giao dịch còn có cả các giao dịch chia sẻ chi phí; giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên…/.