Báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2023 của SSI cho biết, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế Công ty đạt 2.022,6 và 615,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 151% so với cùng kỳ.

Lãi trước thuế năm 2023 của SSI ước tăng 35% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu SSI đạt 6.984 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 2.705 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 35% so với năm 2022.

Trong đó, năm 2023, doanh thu từ mảng dịch vụ chứng khoán ghi nhận 3.134,8 tỷ đồng, trong đó mảng môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt hơn 1.566 tỷ đồng và mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 1.568,4 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay margin của SSI đạt 14.672 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2022. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của SSI tại HOSE năm 2023 đạt 10,44%, tăng 0,6% so với năm 2022.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư năm 2023 ghi nhận hơn 3.128 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2022, nhờ đóng góp phần lớn từ các khoản đầu tư giấy tờ có giá, danh mục trái phiếu do SSI đầu tư đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi đúng hạn.

Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính năm 2023 ghi nhận 669,8 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Đây là mảng kinh doanh truyền thống của SSI dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm.

Doanh thu mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư và mảng khác năm 2023 ghi nhận 52 tỷ đồng. SSI đã ký kết các hợp đồng tư vấn phát hành cho một số doanh nghiệp lớn, dự kiến hoạt động ngân hàng đầu tư sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2024 khi thị trường huy động vốn và mua bán, sáp nhập sôi động trở lại.

Lãi trước thuế năm 2023 của SSI ước tăng 35% so với cùng kỳ

Về kết quả hợp nhất, tổng doanh thu cả năm 2023 của SSI ước đạt 7.285 tỷ đồng, tăng 11,8% so với 2022, hoàn thành 105% kế hoạch. Lãi trước thuế hợp nhất ước đạt 2.848 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lãi trước thuế năm 2023 của SSI ước tăng 35% so với cùng kỳ

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt lần lượt 68.519 tỷ đồng và 22.584 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 3% so với cuối năm 2022.

Theo đại diện SSI, năm 2024, công ty kỳ vọng nền kinh tế vĩ mô sẽ ổn định hơn so với năm 2023. Những động lực cho nền kinh tế đến từ trong nước như kế hoạch thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chính sách kích thích tiêu dùng trong nước. Cùng với động lực trong nước, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục hưởng lợi với vị thế là một mắt xích quan trọng để duy trì tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu./.