Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Lào Saysomphone chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.
Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Lào Saysomphone chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Lào Saysomphone chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.
Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Lào Saysomphone chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban các dân tộc của Quốc hội Lào.