Theo đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty này ghi nhận âm 1.286 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, trong khi cùng kỳ dương 255 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng âm hơn 209 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 55 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho của Lộc Trời ghi nhận mức 4.210 tỷ đồng tại thời điểm giữa năm 2021, tăng 68,3% so với đầu năm 2021.

Các khoản phải thu ngắn hạn có xu hướng giảm so với đầu năm, đạt giá trị 1.501 tỷ đồng vào giữa năm; nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi vẫn tăng, đạt giá trị lên tới 314 tỷ đồng vào ngày 30/6/2021.

Về cơ cấu vốn, nợ phải trả tại thời điểm giữa năm là 5.634 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Quy mô nợ phải trả theo đó lớn gấp gần 2 lần so với vốn chủ sở hữu của công ty cùng thời điểm.

Về kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Lộc Trời đạt 2.725 tỷ đồng doanh thu thuần quý II/2021, lũy kế 6 tháng đạt 5.121 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 45,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 229 tỷ đồng.

Lộc Trời là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc trừ sâu, sản xuất kinh doanh phân bón, dịch vụ trồng trọt… và một số lĩnh vực về nông sản, thực phẩm khác./.

Chí Tín