Trong quý IV/2023, SGT ghi nhận doanh thu đạt 556,03 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 21,35 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 168,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 75,89 tỷ đồng, lên 121,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 0,87 tỷ đồng, lên 6,64 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 40,7%, tương ứng tăng thêm 10,02 tỷ đồng, lên 34,63 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2023 của SGT giảm hơn 40% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Luỹ kế trong năm 2023, SGT ghi nhận doanh thu đạt 1.308,67 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 46,2 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2023, SGT đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 81,03 tỷ đồng, SGT đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 19,7% so với kế hoạch lãi 412 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của SGT tăng 31,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.729,2 tỷ đồng, lên 7.217,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.719,3 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.189,9 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.737,2 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản và các khoản mục khác./.