Tại chương I, Thông tư nêu rõ một số quy định đặc thù đối với thư xuất khẩu, nhập khẩu; bưu gửi trong túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu...

Đối với thư xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư nêu rõ, thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng, hoặc xe chuyên dụng của doanh nghiệp để đóng chuyến thư quốc tế.

Bưu gửi trong túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu được miễn khai, miễn kiểm tra hải quan.

Khi có căn cứ để khẳng định túi ngoại giao, túi lãnh sự vi phạm chế độ ưu đãi, miễn trừ theo quy định của pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra, xử lý các đối tượng này theo quy định tại Khoản 3 Điều 57 Luật Hải quan.

Đặc biệt, đối với trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt, biên lai thu tiền thuế được lập riêng cho từng lô hàng, gói hàng theo quy định tại Mục 5, Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dưới đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính).

Tại chương II, cũng quy định rõ các thủ tục hải quan đối với bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì các văn bản quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1, Điểm d.1, Điểm d.5 và Điểm d.6 Khoản 2 Điều này nộp ở dạng điện tử; trường hợp phải kiểm tra hồ sơ giấy, thì nộp các văn bản này cho Chi cục hải quan nơi làm thủ tục;

Tại chương III, Thông tư quy định cụ thể quản lý hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế…

Về tổ chức thực hiện, Thông tư quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, theo dõi và thực hiện nội dung quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 29/5/2015./.

Tài Tâm