Số chứng khoán thay đổi niêm yết lần này là gần 540,4 triệu cổ phiếu ACB, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là số lượng cổ phiếu tăng thêm do ngân hàng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, số chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết là gần 2.702 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị gần 27.020 tỷ đồng.

Ngày giao dịch của phần lớn số chứng khoán thay đổi niêm yết là ngày 26/7/2021. Tuy nhiên, hơn 440 nghìn cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng thì ngày giao dịch là 19/4/2022 và hơn 101 nghìn cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng thì ngày giao dịch là 26/4/2022.

Trước đó trong tháng 6/2021, ACB đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ACB được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức năm 2020.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh được phân phối cho công đoàn ACB làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ACB.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10%, tiền gửi khách hàng tăng 9%, tín dụng tăng 9,5%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, lợi nhuận trước thuế khoảng 10.602 tỷ đồng./.

Chí Tín