Chú thích ảnh
Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người dân.

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang kể từ ngày 1/7/2024.

Lương cơ sở ngoài dùng làm căn cứ tính tiền lương còn được dùng để tính nhiều chế độ khác như tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Lương cơ sở tăng 30% mỗi tháng thì nhiều khoản đóng cũng như một số chế độ hiện hưởng cũng tăng theo.

Hiện trong cơ cấu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (8% vào Quỹ Hưu trí tử tuất, 1,5% vào Quỹ Bảo hiểm y tế, 1% Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp).

Mức lương cơ sở là căn cứ để tính lương cơ bản cho người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Lương cơ bản là mức lương làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, khi lương cơ sở tăng 30% thì lương cơ bản cũng tăng tương ứng, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động cũng tăng theo lương.

Tuy nhiên, người lao động chỉ đóng 8% tiền lương vào Quỹ Hưu trí tử tuất, người sử dụng lao động đóng đến 14%. Do đó, số tiền phải đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất tăng không đáng kể (8% của phần lương cơ bản tăng thêm) nhưng mức lương hưu khi hưu trí sẽ tăng cao (22% của phần lương cơ bản tăng thêm).

Nếu tính trên số tiền tuyệt đối, việc tăng mức đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất này giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn khi về hưu./.