Theo thông tin từ HNX, từ năm 2019, Bộ Tài chính đã phân công HNX xây dựng chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và thực hiện tiếp nhận nội dung thông tin công bố của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và công bố thông tin trên chuyên trang thông tin tại sở, theo quy định của Nghị định 163/2018/NÐ-CP.

Với kinh nghiệm triển khai thành công nhiều hệ thống phục vụ cho thị trường chứng khoán, việc xây dựng hệ thống giao dịch TPDNRL với các đặc tính kế thừa từ nghiệp vụ đến kỹ thuật của các thị trường cổ phiếu và trái phiếu, HNX tin tưởng hệ thống giao dịch TPDNRL đi vào vận hành sẽ có ý nghĩa cho việc làm lành mạnh hóa thị trường; đồng thời, phục vụ tốt công tác tổ chức hoạt động giao dịch trên thị trường TPDN phát hành riêng lẻ một cách có tổ chức, chuyên nghiệp, có sự tham gia quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng nhằm tạo ra một thị trường giao dịch an toàn, hiệu quả cho nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ cho cả thị trường TPDN nói chung tại Việt Nam.

Theo đó, chuyên trang thông tin TPDN được xây dựng để công bố thông tin về phát hành TPDN riêng lẻ (TPDNRL), bao gồm: công bố thông tin trước đợt phát hành của doanh nghiệp, công bố thông tin bất thường, công bố thông tin của doanh nghiệp về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, công bố kết quả phát hành TPDN… Qua đó, chuyên trang đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng nhà đầu tư, cũng như phục vụ công tác thống kê và báo cáo Bộ Tài chính.

Hiện, chuyên trang thông tin TPDN đang được HNX Nội nâng cấp không chỉ để phục vụ hoạt động công bố thông tin về hoạt động phát hành, mà còn công bố thông tin về giao dịch TPDNRL đáp ứng các quy định theo Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Thông tư số 30/2023/TT-BTC. Thông tin về giao dịch TPDNRL sẽ được công bố công khai trên chuyên trang thông tin về TPDNRL tại địa chỉ https://cbonds.hnx.vn/.

Nâng cấp chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Ảnh chụp màn hình Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ https://cbonds.hnx.vn/.

HNX cho biết, sau khi hệ thống giao dịch TPDNRL chính thức đi vào hoạt động, cơ sở dữ liệu đầy đủ về toàn bộ các giao dịch TPDNRL được hình thành. Theo đó, các cơ quan quản lý có thông tin đầy đủ và cái nhìn tổng thể hơn về TPDN riêng lẻ từ khâu phát hành trên thị trường sơ cấp đến giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Đồng thời, “chuyên trang thông tin TPDNRL tiếp tục đóng vai trò phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin đầy đủ hơn đối với TPDNRL và có thêm kênh tham khảo mức giá trái phiếu, góp phần bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư tốt hơn” – HNX cho biết thêm./.