Hưởng ứng "Ngày pháp luật tài chính" Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã phát động các chương trình tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cộng đồng DN tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với hoạt động của ngành và đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm chia sẻ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cho các chính sách phát huy tác dụng, đi vào cuộc sống.

* Tổng cục Thuế: Đã triển khai nhiều nội dung, chương trình và đề án lớn đã được triển khai tuyên truyền, phổ biến từ cấp Tổng cục đến cấp cơ sở như: Nghị quyết số 02/NQ-CP, kê khai, quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012, chính sách về lệ phí trước bạ, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TNDN. Việc tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn thường xuyên cho NNT cũng như cán bộ thuế, tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” vừa giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của NNT vừa là kênh để tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phía người dân, doanh nghiệp về những chính sách thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế liên tục duy trì, phối hợp thông tin với các cơ quan ngôn luận, báo chí để thực hiện tuyên truyền về ngành Thuế kịp thời, phù hợp với định hướng, mục tiêu quản lý thuế ở từng thời điểm thích hợp.../.

* Tổng cục Hải quan: Đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới CBCC và cộng đồng DN tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với hoạt động của ngành.

Theo đó, tại các vụ, cục, đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức rà soát các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình, kế hoạch thuộc trách nhiệm chủ trì nghiên cứu xây dựng của đơn vị để hoàn thành chương trình công tác, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ. Thực hiện hướng dẫn, xử lý dứt điểm các vướng mắc của người dân, DN, các bộ, ngành đã gửi đến đơn vị.

Rà soát để trình Bộ sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường.

Đối với cục hải quan tỉnh, thành phố cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về pháp luật thuế, hải quan cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng DN; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai quy định, thủ tục hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Đồng thời, tổ chức các kênh tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phía người dân, DN về các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị để có biện pháp phát huy hoặc khắc phục (nếu có hạn chế). Đặc biệt, trong thời gian từ 20-8 đến 10-9, các đơn vị cần tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền, công khai hóa, minh bạch, đối thoại chính sách bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của các cơ chế chính sách hải quan, tạo đồng thuận trong xã hội đối với hoạt động của Ngành.

Trước đó, ngày 14/8/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 10754/BTC-PC về việc tổ chức các hoạt động hướng tới “Ngày pháp luật tài chính” năm 2013 tới các đơn vị thuộc Bộ Tài chính./.

Đ.T (theo gdt/baohaiquan)