PAN

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của tập đoàn đạt 205 tỷ đồng gấp đôi so với cùng kỳ 2017.

Theo đó, lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của PAN đạt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh ấn tượng này được đóng góp bởi sự tăng trưởng bền vững từ hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là nông nghiệp (PAN Farm) và thực phẩm (PAN Food), với mức đóng góp doanh thu lần lượt là 2.605 tỷ đồng và 941 tỷ đồng.

Riêng ở lĩnh vực nông nghiệp, PAN ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 251% nhờ vào hoạt động kinh doanh hiệu quả từ các công ty thành viên của PAN Farm và hợp nhất kết quả kinh doanh từ Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã Ck: FMC). FMC và Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã Ck: NSC) đạt tăng trưởng doanh thu ấn tượng lần lượt ở mức 26% và 14%.

Cũng theo thông tin từ PAN, lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của tập đoàn đạt 205 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 113 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ. Phần lớn các công ty thành viên của tập đoàn đều hoạt động hiệu quả và có sự tăng trưởng vượt bậc.

Chỉ tiêu

06 tháng
2018

06 tháng 2017

% tăng/giảm

Doanh thu thuần

3.546

1.503

136%

Giá vốn

2.975

1.216

145%

Lãi gộp

571

287

99%

Doanh thu tài chính

138

36

285%

Chi phí tài chính

50

22

130%

Chi phí quản lý, bán hàng

446

205

118%

Lãi từ công ty liên kết

7

12

-42%

Lợi nhuận HN trước thuế

223

118

90%

Lợi nhuận HN sau thuế

205

103

98%

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ

113

68

66%

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của NSC và của FMC lần lượt đạt 124 tỷ đồng, tăng trưởng 26% và 62,7 tỷ đồng, tăng trưởng 161% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc hợp nhất lợi nhuận của FMC từ quý I/2018 cũng đã góp phần gia tăng lợi nhuận chung của tập đoàn.

Ở lĩnh vực thực phẩm, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã Ck: ABT) cũng ghi nhận mức lợi nhuận ròng 42 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 231% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Bibica, một thành viên khác của tập đoàn cũng ghi nhận chỉ số lợi nhuận ròng đạt 25,4 tỷ đồng.

Với tình hình tài chính lành mạnh, lượng tiền mặt và tương đương tiền dồi dào tại thời điểm cuối quý II: 1.174 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản hợp nhất và khoản đầu tư ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn trên 3 tháng): 363 tỷ đồng, tập đoàn tiếp tục nâng cao khả năng thanh khoản, đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư vào các dự án trong tương lai.

Tổng tài sản của PAN tại thời điểm cuối quý II/2018 đạt 7.605 tỷ đồng, tăng 27% so với thời điểm đầu năm chủ yếu nhờ việc hợp nhất FMC trong quý I/2018. Cơ cấu tài sản được duy trì hợp lý với tổng nợ phải trả 3.033 tỷ đồng, tương đương 39% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 2.357 tỷ đồng, nợ dài hạn 646 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 4.602 tỷ đồng, tương đương 61% tổng tài sản./.

Duy Thái