dat dai

Còn nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất. Ảnh: ĐT

Theo Thanh tra Chính phủ, 9 tháng năm 2014 toàn ngành đã triển khai 5.545 cuộc thanh tra hành chính và 131.426 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 541.459 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện vi phạm 18.922,7 tỷ đồng và 1.265,4 ha đất; Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 13.353,7 tỷ đồng và 563,9 ha đất; Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 5.569 tỷ đồng và 701,4 ha đất.

Đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 870 tập thể và 1.544 cá nhân. Ban hành 146.918 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ và 43 đối tượng.

Trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 370.794 lượt công dân, có 4.732 lượt đoàn đông người. Hiện đã giải quyết 37.716/44.426 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 84,9%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho công dân 110,9 tỷ đồng và 307,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 594 người, chuyển cơ quan điều tra 83 vụ, 39 người.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, các ngành, cấp đã tiến hành 1.006 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua đó, phát hiện 53 vụ việc, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 16 người, xử lý hình sự 1 người, chuyển đổi vị trí công tác 4.780 cán bộ, công chức, viên chức; có 7 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 7 vụ, 12 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Riêng cơ quan Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3 kết luận thanh tra, 4 quyết định thanh tra, 2 quyết định kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện kết luận, báo cáo 17 cuộc thanh tra, 2 cuộc kiểm tra; tiến hành 9 cuộc thanh tra, 3 cuộc kiểm tra mới.

Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 4.112 lượt người với 859 vụ việc; có 78 lượt đoàn đông người, giảm 37,6% so với tháng 8; Tiếp nhận 1.798 đơn, đã xử lý 1.023 đơn./.

Trung Ninh