Liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên – Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch số 63 /2013/TTLT-BTC-BTNMT, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/ 2013 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải.

Theo hướng dẫn tại Thông tư này, mức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% (mười phần trăm) của giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch; nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn thuộc các xã biên giới, miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo…), mức thu được xác định theo từng người sử dụng nước, căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

Căn cứ quy định về mức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, và tình hình kinh tế - xã hội, đời sống, thu nhập của nhân dân ở địa phương, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng cho từng địa bàn, từng loại đối tượng cụ thể tại địa phương để trình HĐND cùng cấp quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013./.

PĐT