Trước đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự thảo Luật. Chính phủ cũng đã có văn bản nhất trí với dự thảo Luật và đã tiếp thu, chỉnh lý.

Đối với quy định về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để thống nhất quy định về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự liên quan đến việc thu hồi đất quốc phòng được quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý tại dự thảo Luật này.

Cụ thể như sau: “Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự sang mục đích khác đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, đồng thời xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất có công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển sang mục đích khác”.

Việc quy định thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự trong phạm vi Bộ Quốc phòng, vẫn sử dụng cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại điểm b khoản này được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở luật hóa các quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng tài sản công đã thực hiện ổn định. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Đối với chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự; vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự (Điều 18), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, thực tế hiện nay, hệ thống ăng-ten quân sự có nhiều chủng loại, các chướng ngại vật ăng-ten cũng rất đa dạng.

Dự thảo Luật chỉ quy định chế độ bảo vệ đối với hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự thực hiện nhiệm vụ của cấp chiến dịch, chiến lược mà không điều chỉnh đối với hệ thống ăng-ten thông tin liên lạc của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và tương đương.

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để bảo đảm cụ thể, rõ ràng, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, UBTVQH đã chỉnh lý như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua./.