QH

Tăng thuế TTĐB với rượu, bia, thuốc lá, kinh doanh casino

Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế TTĐB sửa đổi các quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế và thuế suất. Cụ thể, Chính phủ đề nghị quy định tàu bay phục vụ an ninh quốc phòng không chịu thuế TTĐB, bỏ quy định thu thuế TTĐB với nap-ta (bao gồm cả con-đen-sát), chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng để tăng sức cạnh tranh, giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Về thuế suất, để hạn chế tiêu dùng những mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, trật tự xã hội, Chính phủ đề xuất lộ trình tăng thuế TTĐB đối với thuốc lá từ ngày 1/1/2016 từ 65% lên 70%, từ ngày 1/1/2019 tăng từ 70% lên 75%. Đối với rượu từ 20 độ trở lên, tăng thuế từ 50% lên 65%, rượu dưới 20 độ tăng thuế 10% lên 35%. Đối với bia, từ ngày 1/7/2015 tăng từ 50% lên 55%; từ ngày 1/1/2017 tăng lên 60%; từ ngày 1/1/2018 tăng lên 65%.

Chính phủ cũng đề nghị tăng thuế TTĐB đối với kinh doanh ca-si-nô (gồm cả trò chơi điện tử có thưởng) từ 30% lên 35%, để đồng bộ với quy định bỏ thu thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật thuế.

Để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, Chính phủ đề nghị áp dụng thuế TTĐB ưu đãi đối với xăng sinh học là 9% đối với xăng E5 và 8,5% đối với xăng E10.

Nhìn chung, do những nội dung sửa đổi, bổ sung thuế suất thấp và có lộ trình nên doanh nghiệp vẫn có lãi. Vì vậy các phương án thuế suất đưa ra không ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động trong các ngành, lĩnh vực liên quan.

Đối với thu NSNN, xét về tổng thể số thu có xu hướng tăng theo lộ trình tăng thuế suất do tăng trưởng kinh tế, do thay đổi dân số, thu nhập… Theo ước tính, năm 2015 tăng thêm khoảng 571 tỷ đồng, năm 2016 tăng thêm khoảng 2.773 tỷ đồng, năm 2017 tăng thêm khoảng 4.395 tỷ đồng, năm 2018 tăng thêm khoảng 6.436 tỷ đồng, năm 2019 tăng thêm khoảng 9.312 tỷ đồng. Chính phủ đề nghị hiệu lực thi hành của dự án Luật là từ ngày 1/7/2015.

Làm rõ thẩm quyền quyết định NSNN của Quốc hội

Tại tờ trình về dự án Luật NSNN (sửa đổi), Chính phủ cho biết Dự án luật đã khắc phục những tồn tại của Luật NSNN hiện hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NSNN, ổn định và phát triển nền tài chính quốc gia... Đồng thời bảo đảm quyền quyết định những vấn đề trọng yếu nhất về NSNN của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương, HĐND, UBND các cấp và đơn vị sử dụng NSNN.

Dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) bao gồm 7 Chương, với 75 Điều với các nội dung sửa đổi đáng chú ý làm rõ thẩm quyền quyết định NSNN của Quốc hội, thay đổi cách tính bội chi theo thông lệ quốc tế, tăng mức huy động vốn tối đa cho NSĐP...

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị rà soát, bổ sung làm rõ NSNN là thống nhất, có phân cấp quản lý và bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, thể hiện rõ nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương gắn với nhiệm vụ chi quốc gia; phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ gắn liền với phân cấp ngân sách giữa Trung ương và địa phương, theo đó xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong quyết định dự toán NSNN, tránh trùng lắp và hình thức...

Tăng tính độc lập trong tổ chức, hoạt động của kiểm toán nhà nước

Tờ trình do Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn trình bày nhấn mạnh việc xây dựng dự án Luật KTNN (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa các quy định về KTNN và Tổng KTNN trong Hiến pháp năm 2013; bảo đảm KTNN có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công...

Ủy ban thẩm tra đề nghị dự án luật cần thể hiện rõ hơn một số nguyên tắc bảo đảm nâng cao tính độc lập trong tổ chức và hoạt động của KTNN theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; quy định rõ địa vị pháp lý của KTNN; giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị của các đơn vị được kiểm toán; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong việc tham gia vào quá trình quản lý NSNN; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN...

Ngày 21/10, các ĐB sẽ thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2015./.

Dương An