Trình Quốc hội xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tình hình cấp bách đòi hỏi phản ứng nhanh chóng, kịp thời vì lợi ích nhân dân

Theo đó, Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm dự toán vốn vay lại năm 2022 của 7 địa phương, với tổng mức giảm là 1.547,8 tỷ đồng. Trong đó, các thành phố: Hà Nội giảm 367,5 tỷ đồng, Đà Nẵng giảm 418,5 tỷ đồng, Cần Thơ giảm 394,3 tỷ đồng và các tỉnh: Quảng Ninh giảm 147 tỷ đồng, Quảng Bình giảm 158,7 tỷ đồng, Khánh Hòa giảm 47,8 tỷ đồng, Lạng Sơn giảm 14 tỷ đồng.

7 địa phương khác được điều chỉnh tăng dự toán vốn vay lại (từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) năm 2022 với tổng mức tăng là 226 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Hải Phòng tăng 20,2 tỷ đồng và các tỉnh: Bắc Kạn tăng 33,7 tỷ đồng, Phú Thọ tăng 7,3 tỷ đồng, Yên Bái tăng 55,7 tỷ đồng, Hải Dương tăng 83,8 tỷ đồng, Nam Định tăng 22,1 tỷ đồng, Bắc Giang tăng 3,2 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Kạn được điều chỉnh tăng dự toán chi trả nợ gốc của tthêm 33,7 tỷ đồng để thực hiện trả nợ trước hạn. UBND tỉnh Bắc Kạn bố trí nguồn và thực hiện trả nợ trước hạn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm về các số liệu điều chỉnh tăng, giảm dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 và chỉ đạo tổ chức thực hiện; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm kế hoạch vay lại vốn vay nước ngoài và mức bội chi NSNN năm 2022 không vượt mức Quốc hội đã phê duyệt.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số vấn đề tài chính, ngân sách

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết

Về bổ sung dự toán chi nguồn viện trợ không hoàn lại, Quốc hội cho phép bổ sung dự toán NSNN năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) số tiền 14.713,362 tỷ đồng. Giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phối hợp với Kiểm toán Nhà nước rà soát số liệu để thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại (nguồn chi thường xuyên) nêu tại khoản 1 điều này theo quy định của pháp luật. Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu.

Về nội dung điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Quốc hội cho phép giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính số tiền 2.268,3 tỷ đồng, trong đó, của Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, của Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng; tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính, trong đó, của Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, của Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng; cho phép chuyển nguồn số kinh phí này sang năm 2023 để thực hiện đầu tư 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo đề xuất của Chính phủ, thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2024. Quốc hội giao Chính phủ thực hiện phân bổ vốn, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan; tổng hợp, báo cáo Quốc hội vào cuối kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng tại nghị quyết, Quốc hội chấp thuận cho chuyển 5.016,674 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương đã bố trí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư của 24 địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, không sử dụng cho mục đích khác; hủy dự toán số chuyển nguồn không sử dụng hết trong niên độ ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định./.