Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021; công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh T.L

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể: Công ty đã công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 vào ngày 27/4/2022. Qua xem xét cho thấy công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng, đồng thời toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

Nếu công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty cũng sẽ thay đổi.

Bên cạnh mức xử phạt hành chính, công ty cũng phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.